Przestrzenie publiczne Modele 3D

3D modele » Architektura Modele 3D » Struktury » Style struktur » Przestrzeń publiczna

Pokazuje 1-24 728 wyników

Modele przestrzeni publicznych 3D i innych struktur architektonicznych.

Przestrzeń publiczna - terytorium lub przestrzeń potencjalnej lokalizacji ludzi. Wyznaczany jest w celu uregulowania stosunków cywilnoprawnych powstających poza przestrzenią prywatną, gdzie stan prawny i sama możliwość znalezienia poszczególnych obywateli są ograniczone na mocy prawa ogólnego i norm prywatnych opartych na prawie.

W ramach jednego i tego samego państwa znaki miejsca publicznego nie mają charakteru uniwersalnego i są ustanawiane w kontekście określonych ustaw i rozporządzeń. Te wyjaśnienia - z reguły w formie wyczerpującego wyliczenia - ustala prawodawca w ramach swoich kompetencji, odpowiednio, zakres zadań, których uregulowanie obejmuje odpowiedni akt. Znaczenie prawne oznaczeń (wykazów) miejsc publicznych, określonych w ustawach samorządu terytorialnego, ogranicza się do granic jego kompetencji terytorialnej i administracyjnej, przy bezwarunkowej władzy prawa państwowego nad normami lokalnymi.

Typologia miejsc publicznych w różnych krajach nie jest taka sama z powodu różnic w ich lokalnych przepisach. Jednocześnie różne zestawy wymagań, ograniczeń i zakazów mogą mieć zastosowanie do tego samego rodzaju miejsca publicznego w różnych krajach.