Licencja użytkownika końcowego i umowa członkowska

Licencja użytkownika końcowego i umowa członkowska

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI PRZED UŻYCIEM FLAT PYRAMID STRONA INTERNETOWA I / LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI OFEROWANE POPRZEZ NINIEJSZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ LUB STRONY INTERNETOWE. NINIEJSZE UMOWY OBEJMUJĄ UŻYWANIE FLAT PYRAMID STRONA INTERNETOWA, SYSTEM I LICENCJA NA PRODUKTY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE NALEŻY UŻYWAĆ FLATPYRAMID STRONIE INTERNETOWEJ. KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, POZA DOSTĘPEM, POBIERANIEM, WYSYŁANIEM LUB INNYM, POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZE WARUNKI, ROZUMIEĆ NINIEJSZE I ZGADZAJ SIĘ NA NIM.

FLAT PYRAMID UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy FLATPYRAMID („Firma”) oraz każdy lub podmiot prawny, który pobiera, przesyła lub wykorzystuje jakiekolwiek pliki tego systemu i witryny internetowej (Użytkownik i łącznie „Użytkownicy”).

Aby uzyskać dobre i wartościowe korzyści, których przyjęcie i wystarczalność są potwierdzone i które mają być prawnie związane, Firma i Użytkownik zgadzają się, co następuje:

1. DEFINICJE.

1.1. „Treść” odnosi się do wszelkich materiałów publikowanych w Firmie, w tym między innymi plików przewodowych, modeli, tekstur, baz danych, rysunków, wtyczek, gier wideo, modyfikacji gier wideo, plików ruchu, kolekcji, pakietów, materiałów, skryptów, kształtów, niestandardowe skórki interfejsu użytkownika, samouczki, często zadawane pytania, słowa, muzyka, filmy, obrazy i oprogramowanie.

1.2. „Royalty Free” odnosi się do jednorazowej opłaty za korzystanie w odróżnieniu od powtarzającej się opłaty za prawa.

1.3. „Na sprzedaż” obejmuje wszystkie treści, które wymagają zakupu praw licencyjnych, w odróżnieniu od treści dostępnych do bezpłatnego pobrania.

1. 4. „Ważna sprzedaż” odnosi się do sprzedaży praw licencyjnych do treści lub innego majątku za pośrednictwem Spółki. Treść do sprzedaży za pośrednictwem firmy, która jest zwracana, nie jest przykładem ważnej sprzedaży.

1.5 „Sprzedaż” odnosi się do cen sprzedaży zapłaconych za licencjonowane produkty sprzedawane lub licencjonowane przez Firmę. Obniżki dochodu ze sprzedaży będą dokonywane z tytułu rabatów, zwrotów kosztów, rabatów od dealerów lub dystrybutorów i tym podobnych. Ani podatki od sprzedaży, ani podatki dochodowe itp. Nie będą wliczane do sprzedaży.

1.6. „Produkty licencjonowane” odnoszą się do wszelkich treści cyfrowych, które obejmują pliki komputerowe, programy, oprogramowanie, gry, obiekty dwu- i trójwymiarowe, obrazy, modele szkieletowe, dane przechwytywania ruchu, tekstury, bazy danych, rysunki i inne tematy związane z nimi w ich konfiguracji, które są niniejszym licencjonowane Spółce przez Licencjodawcę i podlegają warunkom niniejszej Umowy.

1.7 „Licencjonowana własność intelektualna” oznacza wszelkie patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe, prawa dotyczące znaków handlowych, nazwy handlowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i inne prawa, które odnoszą się do Licencjonowanych produktów lub stanowią ich część.

1.8 „Sprzedawca” oznacza każdą osobę lub osobę prawną, która przesyła Treści lub sprzedaje Treści za pośrednictwem strony internetowej lub systemu Spółki.

1.9 „Klient” oznacza każdą osobę lub osobę prawną, która kupuje treści za pośrednictwem strony internetowej lub systemu Firmy.

1.10 „Członek” odnosi się do każdego, kto tworzy konto członkowskie w Firmie. Członek może być sprzedawcą lub klientem.

2. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

2.1. Firma gwarantuje, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą, dane cyfrowe wchodzące w skład Treści nie naruszają praw, w tym patentów, praw autorskich i praw do tajemnicy handlowej osób trzecich, ani też dane cyfrowe i Treści nie były kopiowane ani przywłaszczane bezprawnie. z danych cyfrowych należących do osób trzecich; pod warunkiem jednak, że Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do naruszenia praw osób trzecich do jakichkolwiek obrazów, znaków towarowych, dzieł autorskich lub obiektów przedstawionych w takich Treściach.

2.2. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że: (a) Treść jest Twoją oryginalną pracą i nie zawiera żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, których nie jesteś wyłącznym właścicielem, w tym między innymi: muzyki i / lub praw do synchronizacji, obrazów (ruchomych lub nadal) wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju pisma i wzory zezwoleń / zezwoleń; (b) masz pełne prawo i uprawnienia do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy oraz uzyskałeś wszystkie zgody stron trzecich niezbędne do zawarcia tej umowy; (c) Treść nie narusza i nie będzie naruszać praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani innych praw własności, praw do reklamy lub prywatności ani praw osobistych osób trzecich; (d) Treść nie narusza i nie będzie naruszać żadnego prawa, statutu, zarządzenia lub rozporządzenia; (e) Treść nie jest i nie będzie zniesławiająca, zniesławiająca, pornograficzna, obsceniczna ani nawołująca do jakiejkolwiek nienawiści rasowej; (f) Treść nie zawiera i nie będzie zawierać żadnych wirusów ani innych procedur programistycznych, które mogą niekorzystnie wpływać na systemy komputerowe lub dane; (g) oświadcza i gwarantuje, że żadna inna licencja odnosząca się do jakichkolwiek Licencjonowanych Produktów lub Licencjonowanej Własności Intelektualnej nie została udzielona żadnej innej osobie lub podmiotowi, która zaprzeczałaby, unieważniała lub stanowiłaby naruszenie Licencji; i żadna taka inna licencja nie zostanie udzielona żadnej osobie trzeciej w okresie obowiązywania niniejszej Umowy (h) wszystkie stwierdzenia faktyczne, które złożyłeś i jakie nam przedstawisz, są prawdziwe i kompletne; (i) Treść nie jest wadliwa ani bezużyteczna.

3. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1 Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że: (a) Sprzedawca jest jedynym właścicielem, wolnym i jasnym, całej Licencjonowanej Własności Intelektualnej i Licencjonowanych Produktów; (b) wszystkie prawa Sprzedających do Licencjonowanej Własności Intelektualnej są ważne i wykonalne; (c) prawa i licencje przyznane Spółce na mocy niniejszej Umowy na Licencjonowane Produkty i Licencjonowaną Własność Intelektualną nie będą, gdy będą wykorzystywane lub wykorzystywane przez Firmę jako dozwolone na mocy niniejszej Umowy, naruszały, naruszały lub kolidowały z jakąkolwiek własnością intelektualną lub innymi prawami jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

3.2 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w odrębnej umowie, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi przeniesienia własności Licencjonowanej Własności Intelektualnej Sprzedającego. Sprzedawca udziela firmie wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, zbywalnej, ogólnoświatowej licencji w interesie Sprzedającego w Licencjonowanej Własności Intelektualnej, z prawem do udzielania sublicencji, dokonywania, dokonywania, używania, sprzedaży, oferowania sprzedaży, importu, kopiować, rozpowszechniać i modyfikować jakiekolwiek materiały lub procesy związane z zakresem dowolnego Projektu.

3.3 Jako stałe zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Firmę o: (a) jakimkolwiek naruszeniu lub domniemanym naruszeniu jakiejkolwiek Licencjonowanej własności intelektualnej; oraz (b) wszelkie roszczenia, pozwy lub groźby, które mogą mieć wpływ na licencjonowane produkty lub prawa Spółki wynikające z niniejszej Umowy.

4. WŁASNOŚĆ

Własność Licencjonowanych Produktów pozostanie własnością Sprzedawcy. Własność modyfikacji i / lub prac pochodnych Produktów Licencjonowanych przygotowanych zgodnie z powyższą sekcją 3 przysługuje Spółce. Na żądanie Spółki Sprzedający wykona lub spowoduje wykonanie wszystkich zleceń i innych instrumentów i dokumentów, które Spółka może uznać za niezbędne lub właściwe do realizacji zamiaru niniejszej Umowy.

5. POUFNOŚĆ.

Każda ze Stron zobowiązuje się: (i) do przestrzegania pełnej poufności w odniesieniu do Informacji poufnych drugiej Strony (lub jakiejkolwiek ich części) oraz nieujawniania i nie zezwalania na dostęp do nich osobom trzecim lub podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony; (ii) nie wykorzystywać Informacji Poufnych drugiej Strony (lub jakiejkolwiek ich części), chyba że jest to wymagane do wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; oraz (iii) w celu zapewnienia, aby jakiemukolwiek pracownikowi, który uzyska dostęp do Informacji Poufnych drugiej Strony, zostanie poinformowany o ich poufnym i zastrzeżonym charakterze, nie będzie mógł kopiować, wykorzystywać lub ujawniać takich Informacji Poufnych, chyba że jest to wymagane do wykonania jakichkolwiek niniejszej Umowy i zobowiązani są do nieujawniania i ograniczonego używania, co najmniej tak rygorystycznych, jak te tutaj zawarte.

Nie ograniczając powyższego, każda ze Stron zgadza się zatrudnić w odniesieniu do procedur Informacji Poufnych drugiej Strony, które nie są mniej restrykcyjne niż procedury stosowane przez nią w celu ochrony własnych poufnych i zastrzeżonych informacji o podobnej wrażliwości (i które w żadnym wypadku nie są mniej restrykcyjne) niż rozsądne procedury).

Jeśli Strona zostanie poproszona o ujawnienie jakiejkolwiek Informacji Poufnej drugiej Strony na podstawie jakiegokolwiek nakazu sądowego lub rządowego, Strona ta nie ujawni Informacji Poufnych bez uprzedniego powiadomienia drugiej Strony o żądaniu i wystarczającej możliwości zakwestionowania zamówienia.

Obowiązki Stron wynikające z tego Artykuł 5. pozostanie w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy przez najdłuższy okres dozwolony przez obowiązujące prawo.

6. ZASTRZEŻENIA.

WITRYNA JEST DOSTARCZANA PRZEZ FIRMĘ „TAK JAK JEST” I WSZYSTKIE WADY. SPÓŁKA I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ANI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO WITRYNY, JEJ TREŚCI, FORUM ANI JEJ DZIAŁALNOŚCI. FIRMA W SZCZEGÓLNOŚCI STWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. SPÓŁKA I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE WYŁĄCZAJĄ SIĘ GWARANCJI W ZAKRESIE DZIAŁANIA WITRYNY, DOKŁADNOŚCI LUB AKTUALNOŚCI STRONY LUB JEJ TREŚCI LUB INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI NA TEMAT STRONY LUB JEJ TREŚCI ZAWARTE W NIM MATERIAŁY BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW ANI INNYCH SKŁADNIKÓW, KTÓRE MOGĄ ZARAŻAĆ, SZKODZIĆ LUB SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH WŁASNOŚCI. SPÓŁKA I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI ANI RZETELNOŚCI WYSŁANYCH INFORMACJI.

7. POLITYKA PRAW AUTORSKICH.

Firma jest szczególnie zaniepokojona naruszeniem praw autorskich. Ponieważ nasza platforma handlowa opiera się na wynagrodzeniach posiadaczy praw autorskich, przestrzegamy wszystkich praw autorskich w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Oczekujemy, że Użytkownicy Strony będą szanować prawa autorskie innych osób. Umieszczanie przez Użytkownika materiałów naruszających prawa autorskie innych osób stanowi naruszenie Warunków użytkowania. Użytkownicy, którzy przesyłają lub przesyłają treści do Firmy, zapewnili, że są właścicielami praw autorskich lub upoważnionymi przedstawicielami właścicieli praw autorskich do wszystkich przesyłanych lub przesyłanych treści.

Firma rozwiąże konta Użytkowników w odpowiednich okolicznościach, że publikowanie materiałów, które Spółka ma powody, aby sądzić, narusza prawa autorskie innych osób.

Firma wstrzyma wszelkie przychody należne Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Treści, w przypadku których do Treści są kwestionowane prawa autorskie. Po ustaleniu, prawowity właściciel praw autorskich otrzyma rekompensatę w postaci ukrytego dochodu. Aby dokładnie zobaczyć, czym jest prawo autorskie i uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź:

http://www.copyright.gov

Możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą, aby zgłosić domniemane naruszenie praw autorskich, jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub autoryzowanym przedstawicielem właściciela praw autorskich. Powinieneś dostarczyć pisemne powiadomienie o naruszeniu zawierające następujące informacje:

1. Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

2. Twoje dane kontaktowe - imię i nazwisko, numer telefonu, adres i adres e-mail.

3. Opis i identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone. W tym jego lokalizację lub lokalizacje na stronie.

4. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, na który zostało zgłoszone roszczenie, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.

5. Oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiałów przypuszczalnie naruszających prawa nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich lub prawo.

6. Oświadczenie, że podane przez Ciebie informacje są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa jesteś właścicielem praw autorskich lub że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Wszystkie wymienione powyżej informacje są wymagane, aby firma mogła rozpatrzyć Twoją reklamację.

Zobacz także INFORMACJA O MILLENNIUM CYFROWYM PRAWACH AUTORSKICH („DMCA”).

8. ZAKOŃCZENIE

Firma lub Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie niniejszej Umowy kończy prawa przyznania licencji przez Strony, ale nie rozwiązuje żadnych istniejących dotacji licencyjnych.

8.1 Przepisy z Artykuł 1. („Definicje”), Artykuł 2. („Oświadczenia i gwarancje”), Artykuł 3. („Prawa własności intelektualnej”), art. 4. („Własność”), Artykuł 5. („Poufność”), Artykuł 9. ("Odszkodowanie"), Artykuł 10. („Postanowienia różne”) i to Sekcja 8.1 przetrwa wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu. Pozostałe postanowienia będą obowiązywać w zakresie wymaganym do przetrwania licencji.

9. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Firmę i jej klientów przed wszelkimi szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawnika, wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem przez Użytkownika oświadczeń i gwarancji opisanych w tej sekcji. Sprzedawca zgadza się sporządzić i dostarczyć nam dokumenty, na nasze uzasadnione żądanie, które stanowią dowód lub skorzystają z naszych praw wynikających z niniejszej umowy.

10. POSTANOWIENIA RÓŻNE

10.1 Powiadomienia. Powiadomienie na mocy niniejszej Umowy nie jest wystarczające, chyba że jest: (i) na piśmie; (ii) kierowane przy użyciu podanych poniżej informacji kontaktowych Strony, do której skierowano zawiadomienie (lub przy użyciu zaktualizowanych informacji kontaktowych, które Strona ta określiła w pisemnym zawiadomieniu zgodnie z niniejszą sekcją); oraz (iii) wysłane pocztą elektroniczną, osobiście, faksem, przesyłką poleconą lub listem poleconym (wymagane potwierdzenie odbioru) lub renomowaną firmą kurierską z możliwością śledzenia (np. Federal Express).

FlatPyramid

c / o Obsługa klienta

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 USA.

e-mail: [email chroniony]

Numer faksu: 310-697-3774

Cała taka komunikacja będzie uważana za skuteczną w przypadku wcześniejszego (a) rzeczywistego odbioru lub (b) w przypadku wysłania przesyłką ekspresową, w dniu następującym po dniu przedstawionym służbie w celu dostarczenia drugiej Stronie, lub (c) w przypadku wysłania potwierdzoną przesyłką faksową w dniu wysłania (z zastrzeżeniem potwierdzenia odbioru w pełnej, czytelnej formie).

10.2 Głębokie łączenie i kadrowanie. Użytkownik zgadza się powstrzymać od praktyki powszechnie określanej jako „głębokie linkowanie”, polegającej na korzystaniu z treści Flat Pyramid z dowolną inną witryną internetową za pośrednictwem aktywnych linków lub eksploracji danych. Możesz przeglądać Witrynę tylko w pełnej formie prezentacji i nie wolno im „kadrować” Witryny.

10.3 Relacje między stronami. Każda ze Stron jest niezależnym kontrahentem drugiej Strony. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, agencji ani podobnej relacji między Stronami.

10.4 Prawo właściwe; Zgoda na jurysdykcję. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem, bez odniesienia do jakichkolwiek norm kolizyjnych. Sądy w stanie Kalifornia lub w stanie Kalifornia będą miały niewyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy, a każda ze Stron nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji tych sądów. Każda ze Stron zrzeka się wszelkich zastrzeżeń, jakie może mieć teraz lub w przyszłości wobec jurysdykcji tych sądów, a także zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie może mieć teraz lub w przyszłości, że spór wniesiony do tych sądów został wniesiony na niewygodnym forum. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy ani żadnej transakcji między którąkolwiek Stroną na mocy niniejszej Umowy. Strony wybrały język angielski w celu zdefiniowania, zarządzania i interpretacji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

10.5 Cała umowa. Niniejsza Umowa (w tym wszelkie załączniki i oświadczenia o pracy) określa całą umowę Stron co do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, negocjacje, oświadczenia i obietnice między nimi w odniesieniu do jej przedmiotu.

Przypisanie 10.6. Żadna ze Stron nie może przenieść żadnych praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, chyba że uzyska uprzednią pisemną zgodę drugiej Strony na przeniesienie; pod warunkiem, że nie będzie wymagana zgoda Użytkownika w odniesieniu do takiego przeniesienia lub przeniesienia przez Spółkę na Podmiot Stowarzyszony Spółki. Niniejsza Umowa jest wiążąca i obowiązuje na korzyść Stron i ich dozwolonych następców i cesjonariuszy.

Umowa 10.7 może ulec zmianie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej umowy z powiadomieniem lub bez powiadomienia w dowolnym momencie. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, korygowania lub zaprzestania korzystania ze strony internetowej lub wszelkich funkcji lub usług udostępnianych w ramach lub w związku ze stroną lub Umową, bez wcześniejszego powiadomienia.

10.8 Postanowienia niewykonalne. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy za niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Jeśli jest to prawnie dozwolone, niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu będzie realizować intencje Stron.

Zwolnienia 10.9. Zrzeczenie się praw wynikających z niniejszej Umowy nie będzie skuteczne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Strony, która zrzeka się praw.

10.10 Nieprawidłowe transmisje. Użytkownikom nie wolno publikować ani przesyłać na stronę internetową Spółki jakichkolwiek niechcianych łańcuszków lub „spamu”, ani jakichkolwiek zastraszających, napastliwych, oszczerczych, fałszywych, zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych lub pornograficznych materiałów lub innych materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacji, w tym między innymi federalnych lub stanowych praw i przepisów regulujących równe szanse zatrudnienia. Jeśli jednak taka komunikacja nastąpi, Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności związanej z treścią takiej komunikacji. Nie możesz publikować ani przesyłać na stronę internetową Spółki żadnych reklam, ankiet, materiałów promocyjnych, konkursów ani żadnych innych komercyjnych lub niekomercyjnych ofert. Użytkownikom zabrania się również podszywania się pod jakąkolwiek osobę prawną lub podmiot. Konta członkowskie muszą być otwierane przy użyciu prawdziwych nazwisk lub podmiotów i innych wymaganych informacji.

10.11. Odpowiedź zwrotna użytkownika. Z wyjątkiem danych osobowych, wszelkie informacje otrzymane przez Firmę za pośrednictwem forów internetowych Spółki lub przekazane lub przekazane Spółce w jakikolwiek inny sposób, w tym wszelkie opinie, takie jak pytania, komentarze, sugestie itp. („Opinie użytkownika”), takie Opinie Użytkownika będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich opinii użytkowników i może bez ograniczeń reprodukować, wykorzystywać, ujawniać, modyfikować, wyświetlać i rozpowszechniać informacje zwrotne użytkowników innym osobom. Przesyłając Spółce takie Opinie Użytkownika, uznaje się, że udzielasz Firmie wieczystej, ogólnoświatowej, bezpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystanie wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takie Opinie użytkownika w jakimkolwiek celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i marketing produktów zawierających takie Opinie użytkowników.

10.12. Układ i projekt. Układ, projekt, wygląd i styl witryny stanowią własność firmy. Elementy witryny Spółki, w tym między innymi logo, obrazy, dźwięki i grafika są chronione znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawami i nie mogą być kopiowane ani naśladowane, chyba że wyraźnie wskazano.

FLATPYRAMID UMOWA O CZŁONKOSTWO

I. PRZYZNANIE LICENCJI OD SPRZEDAJĄCEGO DO FLATPYRAMID.

Dla każdego Sprzedawcy, który zapewnia FlatPyramid z dowolnym rodzajem Treści do bezpłatnej dystrybucji lub sprzedaży obowiązują następujące warunki:

Sprzedawca niniejszym udziela FlatPyramid oraz wszelkie jej właściwości i portale internetowe, partnerzy i podmioty stowarzyszone oraz poprzez dostarczanie treści do FlatPyramid, udziel niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na:

(a) powielać, konwertować pliki, ustalać ceny, sprzedawać i rozdzielać dochody netto ze sprzedaży, w całości lub w części w moim imieniu; oraz do publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, cyfrowego wykonywania lub przesyłania w celach promocyjnych i handlowych;

(b) publikować, sprzedawać, rozpowszechniać, sprzedawać, tłumaczyć, konwertować, przekazywać i udzielać sublicencji, zarówno w pakiecie, jak i nie dołączonych do innych FlatPyramid produkty, usługi internetowe lub usługi, wszystkie licencjonowane produkty i licencjonowana własność intelektualna;

c) tworzyć i wykorzystywać próbki Treści wyłącznie w celu demonstrowania lub promowania swoich produktów lub usług lub produktów FlatPyramid;

(d) tworzyć prace pochodne, konwertować lub modyfikować Licencjonowane produkty;

(e) używać Licencjonowanej Własności Intelektualnej zawartej w Treści w związku z materiałami Sprzedawcy; i

(f) używać nazwiska i podobizny jakichkolwiek osób lub podmiotów przedstawionych w treści tylko w związku z materiałami Sprzedawcy.

1. Własność. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszystkie inne prawa do treści, z zastrzeżeniem niewyłącznych praw przyznanych FlatPyramid wynikających z niniejszej umowy. Użytkownik może przyznać podobne prawa innym licencjonowanym produktom w trakcie i po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy, pod warunkiem że takie licencje nie kolidują z prawami przyznanymi FlatPyramid Poniżej.

2. Zakończenie. Udzielenie licencji zawarte w niniejszej umowie może zostać zakończone zgodnie z wytycznymi zawartymi w sekcji 8 (Klauzula rozwiązania) powyżej. FlatPyramid zastrzega sobie prawo, bez względu na wytyczne zawarte w Rozdziale 8, do rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeśli jakiekolwiek przesłane treści naruszają oświadczenia i gwarancje zawarte w Części 2 (Oświadczenia i gwarancje) powyżej.

3. Modyfikacja i określenie treści. FlatPyramid lub Sprzedawca może modyfikować, konwertować, tłumaczyć lub usuwać Treść przesłaną dalej FlatPyramidw ramach ogólnego prowadzenia konta takiego Sprzedawcy lub z jakichkolwiek powodów. W przypadku usunięcia Treści Sprzedawcy z FlatPyramidstrony internetowe / portale, FlatPyramid nie będzie odpowiadać za usuwanie treści Sprzedawcy z innych stron internetowych umieszczonych tam w celach sprzedażowych lub promocyjnych przez FlatPyramid lub jego partnerów marketingowych / partnerskich / promocyjnych. FlatPyramid Może kategorii Treści przesyłane przez Sprzedawcę i udostępniane w dodatkowych formatach plików na sprzedaż FlatPyramidw witrynie internetowej lub w którejkolwiek z jej usług internetowych lub portali zewnętrznych, witryn partnerów i podmiotów stowarzyszonych. W przypadku błędu w dobrej wierze podczas obsługi, dystrybucji, konwersji, tłumaczenia, sprzedaży lub kategoryzacji licencjonowanych produktów lub licencjonowanej własności intelektualnej Sprzedawcy przez FlatPyramid, Wyłącznym i wyłącznym środkiem zaradczym dla Sprzedających będzie FlatPyramid do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu niezwłocznego skorygowania błędu, gdy tylko zostanie o tym powiadomiony lub dowie się o błędzie.

4. Opłaty licencyjne i prowizje. Sprzedawca jest uprawniony do otrzymania opłaty licencyjnej równej pięćdziesięciu pięciu procentom (55%) przychodów ze sprzedaży Licencjonowanych Produktów Sprzedawcy pobranych przez FlatPyramid w formie płatności dokonywanych czekiem / Paypal lub dowolną inną metodą dystrybuowaną co najmniej raz na kwartał. FlatPyramid będzie uprawniony do prowizji w wysokości czterdziestu pięciu procent (45%), którą odliczy po otrzymaniu. FlatPyramid może w dowolnym momencie wdrożyć program, w którym Sprzedający otrzymuje więcej lub mniej niż 55%, w którym to przypadku opłaty licencyjne będą odzwierciedlać te kwoty. Sprzedawca niniejszym upoważnia FlatPyramid zbierać i rozdzielać takie tantiemy i prowizje.

5. Obciążenie zwrotne. Od czasu do czasu transakcje obciążenia zwrotnego są realizowane przez usługi przetwarzania kart kredytowych kupców lub PayPal. FlatPyramid nie ma kontroli nad tym zdarzeniem, które powoduje odwrócenie pieniędzy zapłaconych za sprzedane produkty licencjonowane z jakiegokolwiek powodu. W przypadku obciążenia zwrotnego FlatPyramid podejmie próbę zakwestionowania tych transakcji za pomocą Usług handlowych lub PayPal. FlatPyramid nie daje żadnej gwarancji, że się powiedzie. Konto sprzedawcy zostanie natychmiast skorygowane o kwotę cofnięcia obciążenia zwrotnego. W przypadku, gdy Sprzedającemu zapłacono już prowizję za Licencjonowane Produkty Sprzedawcy biorące udział w transakcji obciążenia zwrotnego FlatPyramid zażąda od Sprzedającego natychmiastowego zwrotu prowizji zapłaconych lub obciążenie zostanie pobrane na konto Sprzedających i potrącone z przyszłych płatności prowizyjnych należnych Sprzedającemu. Jeśli Sprzedawca wypowie swoje konto FlatPyramid przed wejściem na konto lub zwrotem zapłaconych prowizji FlatPyramid będzie zmuszony do korzystania ze wszystkich niezbędnych środków w celu odzyskania należnych pieniędzy FlatPyramid przez Sprzedającego, w tym kolekcje i czynności prawne przeciwko Sprzedawcy.

6. Bezpieczeństwo. Ze względu na stale zmieniający się charakter ochrony bezpieczeństwa w Internecie nikt nie jest w stanie całkowicie zabezpieczyć danych publikowanych w Internecie. Dlatego nie jest to możliwe FlatPyramid aby w pełni zagwarantować ochronę treści Sprzedawcy publikowanych na stronie przed potencjalną kradzieżą lub hakerami. Jednak, FlatPyramid traktuje tę sprawę bardzo poważnie i wprowadził kilka środków zaradczych i konfiguracji zabezpieczeń w celu ochrony treści Sprzedającego, w tym modeli 3D prezentowanych w przeglądarce / odtwarzaczu WebGL 3D. FlatPyramid będzie nadal dokładać wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zawartości i danych Sprzedającego. W ramach wysiłków związanych z bezpieczeństwem FlatPyramid nie przechowuje danych karty kredytowej Sprzedających lub Klientów.

II. UMOWA LICENCYJNA MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM.

Udzielenie licencji i praw:

W przypadku przesyłania Treści od Sprzedawcy do Klienta, niezależnie od tego, czy transmisja była wynikiem licencji czy bezpłatnego pobrania, obowiązują następujące warunki, chyba że w opisie tekstowym Treści określono bardziej restrykcyjne warunki:

1. Własność. O ile wyraźnie nie postanowiono w odrębnej umowie, Sprzedający zachowuje, z zastrzeżeniem jakiejkolwiek umowy licencyjnej między Sprzedawcą a FlatPyramid, prawa autorskie do treści zakupionych lub pobranych przez dowolną stronę 3rd za pośrednictwem Flat Pyramid.

2. Ważna licencja. Wszelkie prawa licencyjne dotyczące treści do sprzedaży za pośrednictwem FlatPyramid są uzależnione od przekazania pieniędzy ze strony 3rd do Sprzedawcy. Wszystkie prawa licencyjne wygasają natychmiast i bez powiadomienia, jeśli sprzedaż zostanie cofnięta z jakiegokolwiek powodu.

3. Prawa przyznane. Sprzedający udziela niewyłącznej, niezbywalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji stronie 3rd, która albo nabywa prawa do licencji na treści poprzez ważną sprzedaż, albo pobiera dowolnie dostępną treść przesłaną przez Sprzedawcę. Udzielona licencja umożliwi stronie 3rd: publiczne wykonanie, publiczne wyświetlenie i cyfrowe wykonanie wspomnianych Treści.

4. Prawa nie przyznane. Bez pisemnego przyznania praw większych niż zawarte w powyższym paragrafie 3, wszelkie inne prawa lub podziały praw ogólnie zawarte w prawach autorskich i znakach towarowych są wyłączone z niniejszej licencji.

5. Odsprzedaj. Odsprzedaż lub redystrybucja przez stronę trzecią wszelkich treści uzyskanych z FlatPyramidbez względu na to, czy jest to sprzedaż ważna, czy nie, bez względu na to, czy jest to sprzedaż ważna, czy nie, jest wyraźnie zabronione.

6. Zwrócona treść. W przypadku, gdy strona 3rd zwróci jakąkolwiek treść, niezależnie od tego, czy została nabyta na podstawie ważnej sprzedaży, czy też dostępna bezpłatnie do pobrania, wszystkie prawa licencyjne przyznane w niniejszym dokumencie wygasają, a strona 3rd musi natychmiast zniszczyć wszelkie kopie zawarte na dowolnym typie mediów pod kontrolą lub posiadaniem impreza 3rd.

III. EDYCJA REDAKCYJNA

Treści publikowane i oznaczone etykietą Editorial mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach redakcyjnych, odnoszących się do wydarzeń wartych opublikowania lub interesu publicznego i nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, promocyjnych, reklamowych lub handlowych. Własność intelektualna przedstawiona w modelu 3D, w tym marka „Nazwa marki”, nie jest powiązana z pierwotnymi posiadaczami praw ani przez nich popierana. Produkty modelu 3D nie mogą być używane na żadnym przedmiocie / produkcie do odsprzedaży, takim jak gra wideo lub koszulka. Model 3D nie może być używany jako część billboardów, targów lub wystaw. Nie mogą być również wykorzystywane w jakikolwiek zniesławiający, zniesławiający lub w inny sposób niezgodny z prawem sposób, bezpośrednio lub w kontekście lub w zestawieniu z określonym przedmiotem. Materiał nie może być częścią logo, znaku towarowego lub znaku usługowego. Na przykład nie możesz użyć treści redakcyjnych do stworzenia projektu logo. Ponadto materiałów nie można wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych, niezwiązanych z wiadomościami.

Jednak w niektórych bardzo ograniczonych przypadkach możesz mieć prawo do IP w treści oznaczonej jako Redakcja. Na przykład, możesz być agencją reklamową dla właściciela marki / IP lub możesz sam kupować zawartość marki / właściciela IP. Jeśli tak jest, możesz użyć treści redakcyjnych komercyjnie, zakładając, że posiadasz zezwolenie na korzystanie z praw w inny sposób. Ale w treści musisz mieć wszystkie prawa własności intelektualnej niezbędne z IP, a jest to zazwyczaj tylko w przypadku sprzedawcy marki / właściciela IP lub samego właściciela marki / IP. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli zastanawiasz się, czy masz te prawa, nie masz. Zazwyczaj jest to bardzo jasno określone w umowie. Obciążenie i ryzyko potwierdzenia tych praw spoczywa na każdym użytkowniku indywidualnie, jeśli odejdą one od ograniczeń dotyczących redakcji.