Licencja użytkownika końcowego i umowa członkowska

Licencja użytkownika końcowego i umowa członkowska

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI PRZED UŻYCIEM FLAT PYRAMID STRONA INTERNETOWA I / LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI OFEROWANE POPRZEZ NINIEJSZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ LUB STRONY INTERNETOWE. NINIEJSZE UMOWY OBEJMUJĄ UŻYWANIE FLAT PYRAMID STRONA INTERNETOWA, SYSTEM I LICENCJA NA PRODUKTY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE NALEŻY UŻYWAĆ FLATPYRAMID STRONIE INTERNETOWEJ. KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, POZA DOSTĘPEM, POBIERANIEM, WYSYŁANIEM LUB INNYM, POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZE WARUNKI, ROZUMIEĆ NINIEJSZE I ZGADZAJ SIĘ NA NIM.

FLAT PYRAMID UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy FLATPYRAMID („Firma”) oraz każda osoba prawna pobierająca, przesyłająca lub wykorzystująca dowolny z plików tego systemu i strony internetowej (Użytkownik i Łącznie „Użytkownicy”).

Aby uzyskać dobre i wartościowe korzyści, których przyjęcie i wystarczalność są potwierdzone i które mają być prawnie związane, Firma i Użytkownik zgadzają się, co następuje:

1. DEFINICJE.

1.1. „Treść” odnosi się do wszelkich materiałów publikowanych w Firmie, w tym między innymi plików przewodowych, modeli, tekstur, baz danych, rysunków, wtyczek, gier wideo, modyfikacji gier wideo, plików ruchu, kolekcji, pakietów, materiałów, skryptów, kształtów, niestandardowe skórki interfejsu użytkownika, samouczki, często zadawane pytania, słowa, muzyka, filmy, obrazy i oprogramowanie.

1.2. „Royalty Free” odnosi się do jednorazowej opłaty za korzystanie, w odróżnieniu od opłaty za powtarzające się prawa.

1.3. „Do sprzedaży” obejmuje wszystkie treści, które wymagają zakupu praw licencyjnych, w odróżnieniu od treści dostępnych do bezpłatnego pobrania.

1. 4. „Ważna sprzedaż” odnosi się do sprzedaży praw licencyjnych do treści lub innej własności za pośrednictwem Firmy. Zwracana zawartość do sprzedaży przez Firmę nie jest przykładem ważnej sprzedaży.

1.5 „Sprzedaż” odnosi się do ceny sprzedaży zapłaconej za licencjonowany produkt lub produkty sprzedawane lub licencjonowane przez firmę. Obniżki w przychodach ze sprzedaży będą dokonywane na rabaty, zwroty, rabaty od dystrybutorów lub dystrybutorów i podobne. Ani sprzedaż, ani podatek dochodowy, ani tym podobne nie są uwzględniane w sprzedaży.

1.6. „Licencjonowane produkty” odnoszą się do wszelkich treści cyfrowych, które obejmują pliki komputerowe, programy, oprogramowanie, gry, obiekty dwu i trójwymiarowe, obrazy, modele szkieletowe, dane przechwytywania ruchu, tekstury, bazy danych, rysunki i inne związane z nimi tematy w swoich konfiguracja i które niniejszym są licencjonowane Spółce przez Licencjodawcę i podlegają warunkom niniejszej Umowy.

1.7 „Licencjonowana własność intelektualna” oznacza wszelkie patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe, prawa do stroju handlowego, nazwy handlowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i inne prawa, które odnoszą się lub stanowią jakąkolwiek część Licencjonowanych Produktów.

1.8 „Sprzedawca” odnosi się do każdej osoby prawnej, która przesyła Treści lub sprzedaje Treści za pośrednictwem strony internetowej lub systemu Spółki.

1.9 „Klient” odnosi się do każdej osoby prawnej, która kupuje zawartość za pośrednictwem strony internetowej lub systemu Spółki.

1.10 „Członek” odnosi się do każdego, kto tworzy konto członkowskie w firmie. Członkiem może być Sprzedający lub Klient.

2. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

2.1. Firma gwarantuje, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą, dane cyfrowe zawierające Treść nie naruszają praw, w tym patentów, praw autorskich i praw do tajemnic handlowych, osób trzecich, a dane cyfrowe i Treść nie zostały bezprawnie skopiowane lub przywłaszczone z danych cyfrowych należących do osób trzecich; pod warunkiem jednak, że Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do naruszenia praw osób trzecich do jakiegokolwiek obrazu, znaków towarowych, dzieł autorstwa lub obiektu przedstawionego przez takie Treści.

2.2. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że: (a) Treść jest Twoją oryginalną pracą i nie zawiera żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, których nie jesteś wyłącznym właścicielem, w tym między innymi: muzyki i / lub praw do synchronizacji, obrazów (przenoszenie lub nadal) wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju pism i zezwoleń modelowych; (b) masz pełne prawo i prawo do zawarcia i wykonania niniejszej umowy oraz zabezpieczył wszystkie zgody stron trzecich niezbędne do zawarcia tej umowy; (c) Treść nie narusza praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności, praw do reklamy lub prywatności ani praw osobistych osób trzecich i nie będzie ich naruszać; (d) Treść nie narusza ani nie narusza prawa, statutu, zarządzenia lub regulacji; (e) Treść nie jest i nie będzie zniesławiająca, oszczercza, pornograficzna, obsceniczna lub przywołująca jakąkolwiek rasową nienawiść; (f) Treść nie zawiera i nie będzie zawierać żadnych wirusów ani innych procedur programistycznych, które szkodzą systemom komputerowym lub danym; (g) oświadcza i gwarantuje, że żadna inna licencja odnosząca się do Licencjonowanych Produktów lub jakiejkolwiek Licencjonowanej Własności Intelektualnej nie została udzielona jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi, która byłaby sprzeczna, unieważniająca lub stanowi naruszenie Licencji; i żadna inna licencja nie zostanie udzielona jakiejkolwiek stronie trzeciej w okresie obowiązywania niniejszej Umowy (h) wszystkie twierdzenia faktyczne, które złożyłeś i uczynisz, są prawdziwe i kompletne; (i) Treść nie jest wadliwa lub bezużyteczna.

3. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1 Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że: (a) Sprzedawca jest jedynym właścicielem, wolnym i jasnym, całej Licencjonowanej Własności Intelektualnej i Licencjonowanych Produktów; (b) wszystkie prawa Sprzedających do Licencjonowanej Własności Intelektualnej są ważne i wykonalne; (c) prawa i licencje przyznane Spółce na mocy niniejszej Umowy na Licencjonowane Produkty i Licencjonowaną Własność Intelektualną nie będą, gdy będą wykorzystywane lub wykorzystywane przez Firmę jako dozwolone na mocy niniejszej Umowy, naruszały, naruszały lub kolidowały z jakąkolwiek własnością intelektualną lub innymi prawami jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

3.2 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w odrębnej umowie, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi przeniesienia własności Licencjonowanej Własności Intelektualnej Sprzedającego. Sprzedawca udziela firmie wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, zbywalnej, ogólnoświatowej licencji w interesie Sprzedającego w Licencjonowanej Własności Intelektualnej, z prawem do udzielania sublicencji, dokonywania, dokonywania, używania, sprzedaży, oferowania sprzedaży, importu, kopiować, rozpowszechniać i modyfikować jakiekolwiek materiały lub procesy związane z zakresem dowolnego Projektu.

3.3 Jako stałe zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Firmę o: (a) każdym naruszeniu lub domniemanym naruszeniu jakiejkolwiek Licencjonowanej Własności Intelektualnej; oraz (b) wszelkie roszczenia, pozwy lub groźby, które mogą wpłynąć na jakikolwiek Licencjonowany Produkt (Produkt) lub prawa Spółki wynikające z niniejszej Umowy.

4. WŁASNOŚĆ

Własność Licencjonowanych Produktów pozostanie własnością Sprzedawcy. Własność modyfikacji i / lub prac pochodnych Produktów Licencjonowanych przygotowanych zgodnie z powyższą sekcją 3 przysługuje Spółce. Na żądanie Spółki Sprzedający wykona lub spowoduje wykonanie wszystkich zleceń i innych instrumentów i dokumentów, które Spółka może uznać za niezbędne lub właściwe do realizacji zamiaru niniejszej Umowy.

5. POUFNOŚĆ.

Każda ze Stron zgadza się: (i) przestrzegać całkowitej poufności w odniesieniu do i nie ujawniać, ani nie zezwalać żadnej stronie trzeciej lub podmiotowi na dostęp do Informacji Poufnych drugiej Strony (lub jakiejkolwiek jej części) bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony; (ii) nie wykorzystywać Informacji Poufnych drugiej Strony (lub jakiejkolwiek jej części), chyba że jest to wymagane do wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; oraz (iii) zapewnienia, że ​​każdy z jego pracowników, który uzyska dostęp do Informacji Poufnych drugiej Strony, zostanie poinformowany o jego poufnym i zastrzeżonym charakterze, zabrania się kopiowania, wykorzystywania lub ujawniania takich Informacji Poufnych, z wyjątkiem przypadków wymaganych do wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejsza Umowa i są związane zobowiązaniami wynikającymi z nieujawniania i ograniczonego używania co najmniej tak rygorystycznie, jak zawarte w niniejszej Umowie.

Nie ograniczając powyższego, każda ze Stron zgadza się zatrudnić w odniesieniu do procedur Informacji Poufnych drugiej Strony, które nie są mniej restrykcyjne niż procedury stosowane przez nią w celu ochrony własnych poufnych i zastrzeżonych informacji o podobnej wrażliwości (i które w żadnym wypadku nie są mniej restrykcyjne) niż rozsądne procedury).

Jeśli Strona zostanie poproszona o ujawnienie jakiejkolwiek Informacji Poufnej drugiej Strony na podstawie jakiegokolwiek nakazu sądowego lub rządowego, Strona ta nie ujawni Informacji Poufnych bez uprzedniego powiadomienia drugiej Strony o żądaniu i wystarczającej możliwości zakwestionowania zamówienia.

Obowiązki Stron wynikające z tego Artykuł 5. pozostanie w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy przez najdłuższy okres dozwolony przez obowiązujące prawo.

6. ZASTRZEŻENIA.

STRONA JEST DOSTARCZANA PRZEZ FIRMĘ „TAK JAK JEST” I ZE WSZYSTKIMI WADAMI. FIRMA I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I PODMIOTY POWINNI NIE UDZIELAĆ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH W ODNIESIENIU DO STRONY, JEGO ZAWARTOŚCI, JEGO FORM LUB ORGANIZACJI. FIRMA SZCZEGÓLNIE OZNACZA, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY JEST NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE ORAZ PODMIOTY ODRZUCONE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA WITRYNY, DOKŁADNOŚCI LUB TERMINOWOŚCI STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI LUB INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI, JAKIEJKOLWIEK MATERIAŁY ZAWARTE W NINIEJSZYM WYPADKU BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH KOMPONENTÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ, ZNISZCZYĆ LUB POWODOWAĆ USZKODZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB INNEJ WŁASNOŚCI. SPÓŁKA I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE ORAZ PODMIOTY POWIĄZANE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI W ZAKRESIE DOKŁADNOŚCI, PRAWDOPODOBNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI JAKICHKOLWIEK ZGŁOSZONYCH INFORMACJI.

7. POLITYKA PRAW AUTORSKICH.

Firma jest szczególnie zaniepokojona naruszeniem praw autorskich. Ponieważ nasz rynek opiera się na wynagrodzeniu posiadaczy praw autorskich, przestrzegamy wszystkich praw autorskich w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Oczekujemy, że Użytkownicy Witryny będą szanować prawa autorskie innych osób. Jest to naruszenie Warunków korzystania przez użytkownika w celu publikowania materiałów naruszających prawa autorskie innych osób. Użytkownicy, którzy przesyłają lub przesyłają treści do firmy, gwarantują, że są właścicielami praw autorskich lub upoważnionymi agentami właścicieli praw autorskich, za wszystkie treści przesłane lub przesłane.

Firma rozwiąże konta Użytkowników w odpowiednich okolicznościach, że publikowanie materiałów, które Spółka ma powody, aby sądzić, narusza prawa autorskie innych osób.

Firma wstrzyma wszelkie przychody należne Sprzedającemu z tytułu sprzedaży Treści, w których jakakolwiek Treść ma sporne prawa autorskie. Uprawniony właściciel praw autorskich, który zostanie określony, otrzyma wówczas rekompensatę z tytułu przychodów. Aby zobaczyć dokładnie, jakie jest prawo autorskie i uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź:

http://www.copyright.gov

Możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą, aby zgłosić domniemane naruszenie praw autorskich, jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub autoryzowanym przedstawicielem właściciela praw autorskich. Powinieneś dostarczyć pisemne powiadomienie o naruszeniu zawierające następujące informacje:

1. Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

2. Twoje dane kontaktowe - imię i nazwisko, numer telefonu, adres i adres e-mail.

3. Opis i identyfikacja dzieła autorskiego, które zostało naruszone. W tym jego lokalizacja lub lokalizacje na stronie.

4. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, na który zostało zgłoszone roszczenie, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.

5. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że użycie materiałów rzekomo naruszających prawa nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, agenta właściciela praw autorskich lub prawo.

6. Oświadczenie, że podane przez Ciebie informacje są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa jesteś właścicielem praw autorskich lub że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Wszystkie wymienione powyżej informacje są wymagane, aby firma mogła rozpatrzyć Twoją reklamację.

Zobacz także DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT („DMCA”) ZAWIADOMIENIE.

8. ZAKOŃCZENIE

Firma lub Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie niniejszej Umowy kończy prawa przyznania licencji przez Strony, ale nie rozwiązuje żadnych istniejących dotacji licencyjnych.

8.1 Przepisy z Artykuł 1. („Definicje”), Artykuł 2. („Oświadczenia i gwarancje”), Artykuł 3. („Prawa własności intelektualnej”), artykuł 4. ("Własność"), Artykuł 5. („Poufność”), Artykuł 9. ("Odszkodowanie"), Artykuł 10. („Postanowienia różne”) i to Sekcja 8.1 przetrwa wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu. Pozostałe postanowienia będą obowiązywać w zakresie wymaganym do przetrwania licencji.

9. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Firmę i jej klientów przed wszelkimi szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem przez Użytkownika oświadczeń i gwarancji opisanych w tej sekcji. Sprzedawca zgadza się wykonać i dostarczyć nam dokumenty, na nasze uzasadnione żądanie, które potwierdzą lub zrealizują nasze prawa wynikające z niniejszej umowy.

10. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Powiadomienia 10.1. Zawiadomienie na podstawie niniejszej Umowy nie jest wystarczające, chyba że: (i) na piśmie; (ii) adresowane za pomocą danych kontaktowych wymienionych poniżej dla Strony, której przekazuje się zawiadomienie (lub przy użyciu zaktualizowanych informacji kontaktowych, które Strona określiła pisemnym powiadomieniem zgodnie z niniejszą sekcją); oraz (iii) wysyłane pocztą elektroniczną, doręczaniem ręcznym, faksem, listem poleconym lub potwierdzonym (wymagane potwierdzenie odbioru) lub renomowaną przesyłką ekspresową z możliwością śledzenia (taką jak Federal Express).

FlatPyramid

c / o Obsługa klienta

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 USA.

e-mail: [Email protected]

Numer faksu: 310-697-3774

Cała taka komunikacja będzie uważana za skuteczną w przypadku wcześniejszego (a) rzeczywistego odbioru lub (b) w przypadku wysłania przesyłką ekspresową, w dniu następującym po dniu przedstawionym służbie w celu dostarczenia drugiej Stronie, lub (c) w przypadku wysłania potwierdzoną przesyłką faksową w dniu wysłania (z zastrzeżeniem potwierdzenia odbioru w pełnej, czytelnej formie).

10.2 Deep Linking and Framing. Użytkownik zgadza się powstrzymać od praktyki powszechnie nazywanej „głębokim linkowaniem”, w której używasz treści z Flat Pyramid z każdą inną stroną internetową poprzez aktywne linkowanie lub eksplorację danych. Dozwolone jest przeglądanie Witryny tylko w pełnej formie prezentacji i zabronione jest „oprawianie” Witryny.

10.3 Związek Stron. Każda ze Stron jest niezależnym wykonawcą drugiej Strony. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy partnerstwa, joint venture, agencji ani podobnych stosunków między Stronami.

10.4 Prawo właściwe; Zgoda na jurysdykcję. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i prawom Stanów Zjednoczonych Ameryki i będzie interpretowana zgodnie z nim, bez odniesienia do jakichkolwiek zasad wyboru prawa. Sądy w stanie Kalifornia będą miały niewyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, a każda ze Stron nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji tych sądów. Każda ze Stron zrzeka się wszelkich zastrzeżeń, które może mieć teraz lub w przyszłości do jurysdykcji tych sądów, a także zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie może mieć teraz lub w przyszłości, że spory wniesione do tych sądów zostały wniesione na niewygodne forum. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania do niniejszej Umowy ani żadnej transakcji między jakąkolwiek Stroną na podstawie niniejszej Umowy. Strony wybrały język angielski, aby zdefiniować, rządzić i interpretować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

10.5 Cała umowa. Niniejsza Umowa (w tym wszelkie załączniki i oświadczenia o pracy) określa całą umowę Stron co do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, negocjacje, oświadczenia i obietnice między nimi w odniesieniu do jej przedmiotu.

Przypisanie 10.6. Żadna ze Stron nie może przenieść żadnych praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, chyba że uzyska uprzednią pisemną zgodę drugiej Strony na przeniesienie; pod warunkiem, że nie będzie wymagana zgoda Użytkownika w odniesieniu do takiego przeniesienia lub przeniesienia przez Spółkę na Podmiot Stowarzyszony Spółki. Niniejsza Umowa jest wiążąca i obowiązuje na korzyść Stron i ich dozwolonych następców i cesjonariuszy.

Umowa 10.7 może ulec zmianie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej umowy z powiadomieniem lub bez powiadomienia w dowolnym momencie. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, korygowania lub zaprzestania korzystania ze strony internetowej lub wszelkich funkcji lub usług udostępnianych w ramach lub w związku ze stroną lub Umową, bez wcześniejszego powiadomienia.

10.8 Niewykonalne postanowienia. Jeżeli właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy za niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Jeśli jest to prawnie dozwolone, niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu nadaje skutek zamiarom Stron.

Zwolnienia 10.9. Zrzeczenie się praw wynikających z niniejszej Umowy nie będzie skuteczne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Strony, która zrzeka się praw.

Nieprawidłowe transmisje 10.10. Użytkownikom nie wolno zamieszczać ani przesyłać na stronę internetową Spółki żadnych niezamówionych łańcuszkowych listów lub „spamu”, ani żadnych pogróżek, napastliwych, oszczerczych, fałszywych, zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych lub pornograficznych lub innych materiałów, które mogłyby naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje, w tym między innymi wszelkie przepisy federalne lub stanowe regulujące równe możliwości zatrudnienia. Jeśli jednak taka komunikacja wystąpi, Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za treść takich wiadomości. Nie możesz zamieszczać ani przesyłać na stronę Spółki żadnych reklam, ankiet, materiałów promocyjnych, konkursów ani żadnych innych komercyjnych lub niekomercyjnych propozycji. Użytkownikom zabrania się również podszywania się pod jakąkolwiek osobę prawną lub podmiot. Konta członkowskie muszą być otwierane przy użyciu rzeczywistych nazw lub podmiotów i innych wymaganych informacji.

10.11. Odpowiedź zwrotna użytkownika. Z wyjątkiem danych osobowych, wszelkich informacji otrzymanych przez Firmę za pośrednictwem forów internetowych Spółki lub przekazanych lub przekazanych Spółce za pomocą jakichkolwiek innych środków, w tym wszelkich informacji zwrotnych, takich jak pytania, komentarze, sugestie lub podobne („Opinie użytkowników”), takie opinie użytkowników będą uznane za niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich opinii użytkowników i może swobodnie odtwarzać, wykorzystywać, ujawniać, modyfikować, wyświetlać i rozpowszechniać opinie użytkowników na inne osoby bez ograniczeń. Przekazując Spółce informacje zwrotne od Użytkowników, uznaje się, że udziela Spółce wieczystej, nieodpłatnej, nieodwołalnej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takie opinie użytkowników w jakimkolwiek celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i marketing produktów zawierających takie opinie użytkowników.

10.12. Układ i wygląd. Układ, wygląd, wygląd strony jest własnością firmy. Elementy witryny Spółki, w tym między innymi logo, obrazy, dźwięki i grafiki, są chronione znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawami i nie mogą być kopiowane ani naśladowane, chyba że wyraźnie wskazano.

FLATPYRAMID UMOWA O CZŁONKOSTWO

I. PRZYZNANIE LICENCJI OD SPRZEDAJĄCEGO DO FLATPYRAMID.

Dla każdego Sprzedawcy, który zapewnia FlatPyramid z dowolnym rodzajem Treści do bezpłatnej dystrybucji lub sprzedaży obowiązują następujące warunki:

Sprzedawca niniejszym udziela FlatPyramid oraz dowolne jej właściwości internetowe i portale, partnerzy i podmioty stowarzyszone oraz akt dostarczania treści do FlatPyramid, udziel niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na:

(a) powielać, konwertować pliki, ustalać ceny, sprzedawać i rozdzielać dochody netto ze sprzedaży, w całości lub w części w moim imieniu; oraz do publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, cyfrowego wykonywania lub przesyłania w celach promocyjnych i handlowych;

(b) publikować, sprzedawać, rozpowszechniać, sprzedawać, tłumaczyć, konwertować, przekazywać i udzielać sublicencji, zarówno w pakiecie, jak i nie dołączonych do innych FlatPyramid produkty, usługi internetowe lub usługi, wszystkie licencjonowane produkty i licencjonowana własność intelektualna;

c) tworzyć i wykorzystywać próbki Treści wyłącznie w celu demonstrowania lub promowania swoich produktów lub usług lub produktów FlatPyramid;

(d) tworzyć prace pochodne, konwertować lub modyfikować Licencjonowane produkty;

(e) używać jakiejkolwiek Licencjonowanej Własności Intelektualnej zawartej w Treści w związku z materiałem Sprzedawcy; i

(f) używać nazwy i wizerunku osób lub podmiotów reprezentowanych w treści tylko w związku z materiałem Sprzedawcy.

1. Własność. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszystkie inne prawa do treści, z zastrzeżeniem niewyłącznych praw przyznanych FlatPyramid wynikających z niniejszej umowy. Użytkownik może przyznać podobne prawa innym licencjonowanym produktom w trakcie i po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy, pod warunkiem że takie licencje nie kolidują z prawami przyznanymi FlatPyramid Poniżej.

2. Zakończenie. Udzielenie licencji zawarte w niniejszej umowie może zostać zakończone zgodnie z wytycznymi zawartymi w sekcji 8 (Klauzula rozwiązania) powyżej. FlatPyramid zastrzega sobie prawo, bez względu na wytyczne zawarte w Rozdziale 8, do rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeśli jakiekolwiek przesłane treści naruszają oświadczenia i gwarancje zawarte w Części 2 (Oświadczenia i gwarancje) powyżej.

3. Modyfikacja i określenie treści. FlatPyramid lub Sprzedawca może modyfikować, konwertować, tłumaczyć lub usuwać Treść przesłaną dalej FlatPyramidstrony internetowej w ramach ogólnego utrzymania konta takiego Sprzedawcy lub z jakichkolwiek powodów. W przypadku usunięcia Treści Sprzedającego FlatPyramidstrony internetowe / portale, FlatPyramid nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści Sprzedawcy na innych stronach internetowych umieszczonych tam w celach sprzedaży lub promocyjnych przez FlatPyramid lub jego partnerów marketingowych / partnerskich / promocyjnych. FlatPyramid Może kategorii Treści przesyłane przez Sprzedawcę i udostępniane w dodatkowych formatach plików na sprzedaż FlatPyramidna stronie internetowej lub na jakichkolwiek jej stronach internetowych lub zewnętrznych portalach, partnerach i witrynach stowarzyszonych. W przypadku błędu w dobrej wierze z obsługą, dystrybucją, konwersją, tłumaczeniem, sprzedażą lub kategoryzacją Licencjonowanych Produktów Sprzedawcy lub Licencjonowanej Własności Intelektualnej przez FlatPyramid, Wyłącznym i wyłącznym środkiem zaradczym dla Sprzedających będzie FlatPyramid do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu niezwłocznego skorygowania błędu, gdy tylko zostanie o tym powiadomiony lub dowie się o błędzie.

4. Płatności Royalty i Komisja. Sprzedawca ma prawo do otrzymania opłaty licencyjnej w wysokości pięćdziesięciu pięciu procent (55%) przychodów ze sprzedaży produktów licencjonowanych sprzedawców zebranych przez FlatPyramid w formie płatności dokonywanych czekiem / Paypal lub dowolną inną metodą dystrybuowaną co najmniej raz na kwartał. FlatPyramid będzie uprawniony do prowizji w wysokości czterdziestu pięciu procent (45%), którą odliczy po otrzymaniu. FlatPyramid może w dowolnym momencie wdrożyć program, w którym Sprzedający otrzymuje więcej lub mniej niż 55%, w którym to przypadku opłaty licencyjne będą odzwierciedlać te kwoty. Sprzedawca niniejszym upoważnia FlatPyramid zbierać i rozdzielać takie tantiemy i prowizje.

5. Obciążenie zwrotne. Od czasu do czasu transakcje obciążenia zwrotnego są realizowane przez usługi przetwarzania kart kredytowych kupców lub PayPal. FlatPyramid nie ma kontroli nad tym zdarzeniem, które powoduje odwrócenie pieniędzy zapłaconych za sprzedane produkty licencjonowane z jakiegokolwiek powodu. W przypadku obciążenia zwrotnego FlatPyramid podejmie próbę zakwestionowania tych transakcji za pomocą Usług handlowych lub PayPal. FlatPyramid nie daje żadnej gwarancji, że się powiedzie. Konto sprzedającego zostanie natychmiast skorygowane o kwotę odwrócenia obciążenia zwrotnego. W przypadku, gdy Sprzedawcy zapłacono już prowizję za sprzedane produkty licencjonowane związane z transakcją obciążenia zwrotnego FlatPyramid zażąda od Sprzedającego natychmiastowego zwrotu prowizji zapłaconych lub obciążenie zostanie pobrane na konto Sprzedających i potrącone z przyszłych płatności prowizyjnych należnych Sprzedającemu. Jeśli Sprzedawca wypowie swoje konto FlatPyramid przed wejściem na konto lub zwrotem zapłaconych prowizji FlatPyramid będzie zmuszony do korzystania ze wszystkich niezbędnych środków w celu odzyskania należnych pieniędzy FlatPyramid przez Sprzedającego, w tym kolekcje i czynności prawne przeciwko Sprzedawcy.

6. Bezpieczeństwo. Ze względu na stale zmieniający się charakter ochrony bezpieczeństwa w Internecie, nikt nie może całkowicie zabezpieczyć danych publikowanych online. Tak więc nie jest to możliwe FlatPyramid w pełni zagwarantować ochronę treści Sprzedawcy publikowanych na stronie przed potencjalną kradzieżą lub hakerami. Jednak, FlatPyramid traktuje tę sprawę bardzo poważnie i wprowadził kilka środków zaradczych i konfiguracji zabezpieczeń w celu ochrony treści Sprzedającego, w tym modeli 3D prezentowanych w przeglądarce / odtwarzaczu WebGL 3D. FlatPyramid będzie nadal dokładać wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zawartości i danych Sprzedającego. W ramach wysiłków związanych z bezpieczeństwem FlatPyramid nie przechowuje danych karty kredytowej Sprzedających lub Klientów.

II. UMOWA LICENCYJNA MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM.

Udzielenie licencji i praw:

W przypadku przesyłania Treści od Sprzedawcy do Klienta, niezależnie od tego, czy transmisja była wynikiem licencji czy bezpłatnego pobrania, obowiązują następujące warunki, chyba że w opisie tekstowym Treści określono bardziej restrykcyjne warunki:

1. Własność. O ile wyraźnie nie postanowiono w odrębnej umowie, Sprzedający zachowuje, z zastrzeżeniem jakiejkolwiek umowy licencyjnej między Sprzedawcą a FlatPyramid, prawa autorskie do treści zakupionych lub pobranych przez dowolną stronę 3rd za pośrednictwem Flat Pyramid.

2. Ważna licencja. Wszelkie prawa licencyjne dotyczące treści do sprzedaży za pośrednictwem FlatPyramid są uzależnione od przekazania pieniędzy ze strony 3rd do Sprzedawcy. Wszystkie prawa licencyjne wygasają natychmiast i bez powiadomienia, jeśli sprzedaż zostanie cofnięta z jakiegokolwiek powodu.

3. Prawa przyznane. Sprzedający udziela niewyłącznej, niezbywalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji stronie 3rd, która albo nabywa prawa do licencji na treści poprzez ważną sprzedaż, albo pobiera dowolnie dostępną treść przesłaną przez Sprzedawcę. Udzielona licencja umożliwi stronie 3rd: publiczne wykonanie, publiczne wyświetlenie i cyfrowe wykonanie wspomnianych Treści.

4. Prawa nie przyznane. Bez pisemnego przyznania praw większych niż zawarte w powyższym paragrafie 3, wszelkie inne prawa lub podziały praw ogólnie zawarte w prawach autorskich i znakach towarowych są wyłączone z niniejszej licencji.

5. Odsprzedaj. Odsprzedaż lub redystrybucja przez stronę trzecią wszelkich treści uzyskanych z FlatPyramidbez względu na to, czy jest to sprzedaż ważna, czy nie, bez względu na to, czy jest to sprzedaż ważna, czy nie, jest wyraźnie zabronione.

6. Zwrócona treść. W przypadku, gdy strona 3rd zwróci jakąkolwiek treść, niezależnie od tego, czy została nabyta na podstawie ważnej sprzedaży, czy też dostępna bezpłatnie do pobrania, wszystkie prawa licencyjne przyznane w niniejszym dokumencie wygasają, a strona 3rd musi natychmiast zniszczyć wszelkie kopie zawarte na dowolnym typie mediów pod kontrolą lub posiadaniem impreza 3rd.

III. EDYCJA REDAKCYJNA

Treści publikowane i oznaczone etykietą redakcyjną mogą być używane wyłącznie w sposób redakcyjny, odnoszący się do wydarzeń wartych opublikowania lub będących przedmiotem zainteresowania publicznego i nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, promocyjnych, reklamowych lub merchandisingowych. Własność intelektualna przedstawiona w modelu 3d, w tym marka „Brand Name”, nie jest powiązana z pierwotnymi posiadaczami praw ani przez nie zatwierdzona. Produktów modelowych 3d nie można używać do żadnych przedmiotów / produktów przeznaczonych do odsprzedaży, takich jak gra wideo lub koszulka. Produkt modelu 3d nie może być wykorzystywany jako część billboardu, targów lub wystawy. Nie mogą być również wykorzystywane w żaden zniesławiający, zniesławiający lub w inny sposób niezgodny z prawem sposób, bezpośrednio lub w kontekście lub zestawieniu z konkretnym przedmiotem. Materiał nie może być włączony do logo, znaku towarowego lub znaku usługowego. Na przykład nie możesz użyć treści redakcyjnej do stworzenia projektu logo. Ponadto materiał nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych, niezwiązanych z wiadomościami.

Jednak w niektórych bardzo ograniczonych przypadkach możesz mieć prawo do IP w treści oznaczonej jako Redakcja. Na przykład, możesz być agencją reklamową dla właściciela marki / IP lub możesz sam kupować zawartość marki / właściciela IP. Jeśli tak jest, możesz użyć treści redakcyjnych komercyjnie, zakładając, że posiadasz zezwolenie na korzystanie z praw w inny sposób. Ale w treści musisz mieć wszystkie prawa własności intelektualnej niezbędne z IP, a jest to zazwyczaj tylko w przypadku sprzedawcy marki / właściciela IP lub samego właściciela marki / IP. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli zastanawiasz się, czy masz te prawa, nie masz. Zazwyczaj jest to bardzo jasno określone w umowie. Obciążenie i ryzyko potwierdzenia tych praw spoczywa na każdym użytkowniku indywidualnie, jeśli odejdą one od ograniczeń dotyczących redakcji.